x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

פיצויי פיטורין

תאריך: 05/01/2015 13:34

לרוע המזל ובייחוד בעיתות משבר, עלולים בעלי חברות או מעסיקים שונים, להחליט על הליך פיטורין של חלק מהעובדים. עם זאת, במטרה להגן על עובד שפוטר מעבודתו לאחר תקופת עבודה ממושכת, קובע החוק כי מעסיקו חייב בתשלום פיצויי פיטורין שהופרשו עבורו במהלך כל שנות עבודתו.

לרוב, נקבע גובה התשלום עבור פיצויי הפיטורין ביחס להסכם העבודה שנחתם עם העובד, אך הוא תלוי, בראש ובראשונה, במספר שנות העבודה של העובד ובגובה המשכורת שלו. עובד שפוטר לפני שנסתיימה שנת עבודה מאז החל בעבודתו, איננו זכאי לפיצויי פיטורין.

הנוסחה לחישוב גובה הפיצויים פשוטה למדי והיא מחושבת ביחס לגובה המשכרות האחרונה שניתנה לעובד, כפול מספר שנות עבודתו במקום העבודה ממנו פוטר. עם זאת, קיימים מספר סייגים:

1. מי שעבד בשכר לפי שעת עבודה - חישוב פיצויי הפיטורין במקרה זה יהיה לפי ממוצע שעות העבודה שלו ב-12 חודשי העבודה האחרונים כפול גובה השכר האחרון לשעה שקיבל.

2. עובד המקבל עמלות - נוסף לחישוב השכר הבסיסי, תחושב גם העמלה הממוצעת ל-12 החודשים האחרונים.

3. עובד ששכרו ירד במהלך תקופת העסקתו
- גובה הפיצויים יחושב באופן יחסי לפי השכר קודם להפחתה ולאחר ההפחתה.

4. עובד שהיקף משרתו צומצם
- חישוב הפיצויים יעשה באופן יחסי בנפרד לשתי תקופות העבודה.

תנאים לזכאות לפיצויי פיטורין

לקריאה נוספת: חוק דיווח שעות עבודה

תשלום פיצויי הפיטורין כולל מספר מרכיבים הנכללים בחישוב: שכר היסוד, תוספות שונות, כדוגמת תוספת יוקר, תוספת על ותק בעבודה, תוספת מקצועית, עמלות על מכירות ותוספות אחרות.

פיצויי הפיטורין אינם כוללים: בונוס שניתן מפעם לפעם לקבוצת עובדים, תשלום עבור שעות נוספות, שווי השימוש ברכב או דמי אחזקת רכב, "משכורת 13" שהיא בונוס שנתי הכולל משכורת נוספת,  מענקים שונים או דמי הבראה.

פיצויי פיטורין במקרה של התפטרות

לפי לשון החוק, מי שהתפטר מרצונו איננו זכאי לפיצויי פיטורין אלא במקרים חריגים:

התפטרות בעקבות מחלה
- עובד שהתפטר בעקבות מחלה קשה שלו או של קרוב משפחתו,

יהיה זכאי לפיצויי פיטורין לאחר שיוכיח כי קיים קשר ישיר בין ההתפטרות ובין המחלה.

 התפטרות בעקבות לידה - אחד מבני הזוג שהתפטר מעבודתו בתקופה של תשעה חודשים

מיום הלידה במטרה לטפל בתינוק יהיה זכאי לפיצויי פיטורין.

התפטרות עקב שינוי מקום המגורים - עובד שהעתיק את מגוריו למקום הנמצא במרחק של לפחות 40 קילומטרים

ממקום עבודתו בשל מספר סיבות המנויות בחוק, כדוגמת מעבר למקום מגורים חדש בעקבות בן הזוג, מעבר ממקום מגורים עירוני לחקלאי וסיבות נוספות, יהיה זכאי לפיצויים.

התפטרות בעקבות הרעה בתנאיי העסקה - כדי לקבל פיצויי פיטורין בעקבות הרעה בתנאים, יש להוכיח כי חלה הרעה מוחשית בתנאי העבודה כמו ריבוי שעות העבודה, הפחתה בשכר או כל פגיעה משמעותית אחרת.

קיראו: כיצד לקרוא את תלוש המשכורת?

התפטרות בעקבות הצטרפות לשירותי הביטחון - עובד שגויס לצה"ל, הצטרף למשטרה או לשירותי בתי הסוהר זכאי גם הוא לקבל את פיצויי הפיטורין שלו.

לקריאה נוספת: תיקון לחוק הגנת השכר

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור