רואה חשבון ועוד - הטבות מס ליישובים בפריפריה


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

הטבות מס ליישובים בפריפריה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

חלק מהטבות המס הנהוגות בישראל, ניתנות בגין מגורים ביישובים בפריפריה העומדים בקריטריונים שנקבעו לזכאות.

קיימים מספר סוגים אפשריים של הטבות מס על רקע תושבות: ניכוי, החזרי מס או קבלת הנחה על מס, מתן הקלות או פטור ממס לנישום.

תושבות מוגדרת במספר אופנים: היות האדם תושב יישוב מסוים; מועסק ביישוב או אדם, אשר הכנסתו מופקת ביישוב מזכה. הבסיס לקבלת הטבות מס מעוגן במגוון רחב של דברי חקיקה והוראות חוק בדין הישראלי.

רשימת היישובים הזכאים לקבלת הטבות מס, שיעור הזיכוי והיקפו משתנים מעת לעת בהתאם למדיניות הממשלה יעדי התקציב ושיקולים נוספים. לפיכך, מדובר באחד מהנושאים הפוליטיים, הרגישים ומעוררי המחלוקת בתחום המיסוי.

רואה חשבון הבקיא בנוסחו של החוק על עדכוניו, יוכל לבחון קיום זכאות לקבלת הטבת מס על רקע תושבות ולסייע בהגשת בקשה בהתאם לרשויות המס.

טיב הקלות המס לישובי פריפריה

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א - 1961 מפרטת את הטבות המס הניתנות ליישובים השונים, בהיבט גובה ההטבה, שיעורה ועוד.

אחוזי ההטבה הנקובים בפקודה מתייחסים לשנים 2011 - 2009, כשבשנים שלאחר מכן יחול פיחות הדרגתי בשיעור ההטבה הניתנת.

הפקודה קובעת הטבות מס ליישובים המוגדרים בתוספת לפקודה, המוענקות עבור תושבות בת שנה בהם. הטבה מגדירה שיעור זיכוי ממס באחוזים מתוך ההכנסה החייבת במס מיגיעה אישית, עד סכום תקרה הנקוב בחוק.

יישובים מסוימים זכאים לקבלת הטבה בשיעור מוגדל, דוגמת אזור קו עימות דרומי ומספר יישובים בצפון הארץ, כפי שמפורט באתר מס הכנסה.

השינויים שחלו במתן הטבות מס ליישובים

מספר יישובים, שלא נכללו ברשימת הזכאות לקבלת הטבות, הגישו עתירה בנושא לבג"צ.
בעקבות כך הוקמה ועדה מקצועית, אשר הוסמכה לבחון את התנאים, המזכים בקבלת הטבות מס על רקע תושבות.

המלצות הועדה אומצו על ידי משרד האוצר, שביקש להנהיג רפורמה במתן הטבות מס ליישובי הפריפריה והונחו לדיון על שולחן ועדת הכספים של הכנסת.

במסגרת ההצעה נותר בעינו סך הסכום, המוקצה עבור הקלות מס באזורי פיתוח ועומד על כ 700 מיליון ש"ח בשנה. אולם, הקריטריונים לזכאות הוגמשו כך שגדלה באופן משמעותי רשימת היישובים הזכאים: בעוד שטרם ההצעה ניתנו הטבות המס לכ 167 יישובים בארץ, הורחבה הרשימה לכ- 457 יישובים ומספר האנשים, המתגוררים ביישובים וזכאים לקבלת ההטבות, עלה מכ- 412 אלף לכ- 950 אלף.

קריטריונים לזכאות הטבות מס ליישובים על פי המלצות הועדה

הועדה, שהוסמכה לבדיקת הנושא, קבעה מספר מדדי מפתח, אשר ישמשו קריטריונים להענקת הטבות מס לישובים, בהם: המרחק מהגבול, סמיכות לעיר מרכזית, מספר התושבים והמצב הסוציו-אקונומי בישוב.

המחלוקת הציבורית ובכנסת בנושא הטבות המס לישובים

במסגרת הרפורמה נקבע, בין היתר, כי תופסק הענקת הטבות לשבעה יישובים ברשימה הישנה וליישובים אחרים יקטן שיעור ההטבה במס. קיראו בהרחבה על שיעורי המס בישראל.

היישובים ברשימה הותיקה התרעמו נוכח הפחתת זכויותיהם. ראש עירית קרית שמונה טען, שמדובר בגזילת כבשת הרש ופגיעה בתושבים, המתגוררים בעיר מזה שנים, בסמיכות לגבול ותוך סיכון בטחוני.

ערים שלא התווספו לרשימה החדשה, הקימו אף הן קול צעקה. כך אמר חבר מועצת העיר טבריה, כי לדעתו טבריה היתה צריכה להיכלל בתוכנית המורחבת, בשל המרכיב הכלכלי-חברתי.

לטענתו, נוכח האמור קיימת הגירה שלילית מהעיר ליישובים, בהם ניתנת ההטבה באופן, המגדיל את הפער הקיים ומוביל לעזיבת העיר.

בתגובה מסר סמנכ"ל רשות המיסים, בועז סופר, מחברי הועדה, כי מרבית היישובים, הכלולים כיום ברשימה, יוסיפו ליהנות מהטבות המס כבעבר. המודל החדש הועבר לראשי העיריות והמועצות המקומיות באופן גלוי ובשקיפות, תוך בקשה לקבלת התייחסותם והערותיהם, אשר יישקלו, יעובדו ויובאו לאישור הגופים הרלוונטיים. 

יו”ר וועדת הכספים, חה"כ סטס מיסז'ניקוב, ביטא את התנגדות ועדת הכספים לתוכנית, כפי שהוצגה בדיון המקדמי ופנה לאוצר בהצעה לשקול בשנית את המלצות הועדה המקצועית, לבחון שוב את שינוי ההטבות באזורי הפיתוח ולהגדיר מחדש את הרשימה, בכדי לא לפגוע ביישובי הפריפריה על חשבון יישובים אחרים.

בסיכום המחקר, שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא נמצא, כי הפחתת הטבות המס תוביל להעצמת התופעה של עזיבת אוכלוסיה חזקה מהפריפריה ליישובים במרכז הארץ או ליישובים סמוכים, הזכאים לקבלת ההטבות -  תהליך, המעצים את הפער הסוציו-אקונומי והדמוגרפי ומוביל להיחלשות יישובי הפריפריה.


תאריך: 07/11/2013 14:34
 
close