רואה חשבון ועוד - היטלי סחר בישראל


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

היטלי הסחר השונים - הסבר מפורט


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

פעילות יבוא ויצוא סחורה אל הארץ וממנה מוכרת כגורם מרכזי, התורם לייצוב הכלכלה הישראלית, קידומה ויצירת קשרי מסחר ענפים עם כלכלות ושווקים בזירה הבינלאומית. 

מדוע יש צורך בהיטלים על הסחר במשק?

אולם, ייבוא סחורה לארץ באופן בלתי מפוקח, עשוי לגרום נזק משמעותי לכלכלה המקומית, עד סכנה להמשך קיומם של ענפים יצרניים מסוימים.

זאת בנסיבות, בהן הייבוא מבוצע בעלויות מסובסדות, במחירי היצף או בתמיכת הממשלות במדינות הזרות, מהן מיובא הטובין. 

לצורך הגנה על התעשייה המקומית מפני איום של ייבוא מאסיבי על ידי גורמים זרים מתחרים, נכנס לתוקפו בראשית שנות התשעים חוק היטלי סחר, התשנ"א - 1991, המסדיר שלושה סוגי היטלים על סחורה וטובין, המיובאים לישראל: היטל היצף, היטל משווה והיטל ביטחה.

היטלים אלה הינם חלק מהמדיניות הפיסקאלית במדינת ישראל, המוצאת ביטויה בתקציב השנתי ואשר נועדה להגן על הכלכלה המקומית.

שלושת היטלי הסחר מהווים חלק משורה ארוכה של מיסים ומכסים, המוטלים על טובין וסחורה, המיובאים לישראל ומיוצרים בה, ובהם: מכס, המוטל על הייבוא בלבד; מס קנייה, המהווה מס פנימי שמוטל על היבוא והייצור המקומי וכן מע"מ.

מקור הסמכות להטלת שלושת היטלי הסחר מעוגן במסגרת הסכמים בינלאומיים של ארגון הסחר העולמי WTO, בהתאם למגבלות והתנאים, הקבועים בהם וכן במסגרת מגוון הסכמי סחר, שכרתה ישראל עם מדינות זרות בתחומים כלכליים שונים.

הגדרתם ותכליתם של היטלי הסחר

תכליתם של היטל היצף והיטל משווה הינה להגן על התעשייה המקומית בארץ מפני השלכותיו  המזיקות של ייבוא, המתאפיין בחוסר הגינות, הן בשל מחירי היצף והן כפועל יוצא ממדיניות של סבסוד ומתן תמיכה ממשלתית בארץ ייצור הסחורה.

חוק היטלי סחר מגדיר את שלושת ההיטלים לסוגיהם:

היטל היצף

היטל היצף - מושת על יבוא סחורה בהיצף, מהלך הגורם נזק בר קיום לאחד מהענפים היצרניים במשק הישראלי.

היטל משווה

היטל משווה מוטל על יבוא סחורה לישראל, באופן מסובסד על ידי המדינה המייצאת בחו"ל.

היטל ביטחה

היטל ביטחה מושת בנסיבות, בהן כתוצאה מפעילות הייבוא נגרם נזק לאחד מהענפים היצרניים בישראל, בשקלול ואיזון הערך המוסף, שמרוויח המשק הישראלי כתוצאה מהייבוא.

היטל ביטחה נועד להגן על הייצור בישראל מפני קריסת ענף יצרני מקומי עקב ייבוא של גורם מתחרה בעלויות אטרקטיביות או לצורך מניעת יצירת רווח עודף.

נסיבות ואופן הטלתם של שלושת היטלי הסחר מוסדרים בפרקים ב' וג' לחוק היטלי סחר.

הגורם האמון על אכיפת חוק היטלי סחר

הגורם, אשר מופקד על ביצוע החוק, הינו היחידה להיטלי סחר במינהל סחר חוץ במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

בין תפקידיה אחראית היחידה על טיפול בתלונות, המוגשות על ידי יצרנים מקומיים, בדבר ייבוא מוצרים במחירי היצף או בעלויות מסובסדות באופן, שיש בו לפגוע במשק הישראלי.

קהל היעד, לו ניתן השירות, הינו יצרנים מקומיים, הניזוקים מייבוא בלתי מרוסן, יבואנים ויצרנים זרים, המקושרים לתלונה.

הממונה על היטלי הסחר אמון על בדיקת תלונות, המוגשות לו על ידי יצרנים מקומיים, בהתבסס על ראיות לכאורה להיצף או מחיר נתמך ועל הצגת מידע מבוסס, אודות הנזק, הנגרם בעקבות כך לתעשייה הישראלית.

ממצאי הבדיקה  מועברים לוועדה המייעצת לשר התמ"ת בנושא היטלים אלה, לאחר היוועצות עם רואה חשבון ובהיסמך על שיקולי מיסוי וכן על שיעורי המס בישראל.

בהתבסס על המלצות הוועדה מחליט השר האם להטיל את ההיטל המבוקש, בעצה אחת עם שר האוצר ובכפוף לאישור וועדת הכספים של הכנסת, האמונים על קביעת מדיניות המיסוי.


תאריך: 14/10/2013 12:43
 
close