רואה חשבון ועוד - הערכת שווי חברה


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

הערכת שווי - מהי, מדוע צריך אותה?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

הערכת שווי הינה פעולה, המבוצעת לצורך עמידה על שוויה הפיננסי האמיתי של חברה.

ברובד הפשטני ניתן לומר, כי מחיר המניות מהווה בבואה לשווייה הכלכלי של החברה. אולם, הלכה למעשה קיימים מרכיבים והיבטים נוספים, אשר אינם מגולמים במחיר המניה. אחר אלה מבקשת להתחקות פעולת הערכת שווי.

נסיבות בהן נדרש ביצוע הערכת שווי

הערכת שווי רלוונטית בעיקר בתרחישים הבאים:

  1. שעה שמדובר בחברה פרטית - במקרים אלה, בהם החברה אינה נסחרת בבורסה, דוגמת עסק קטן בתחום האופנה או ההסעדה, קיים קושי בהערכת שוויה הכלכלי של החברה ונדרש ביצוע הערכה על ידי גורם מתמחה בתחום.
     
  2. בחברות ציבוריות אשר מעוניינות בהערכת שווי לחברות העומדות עמן בקשרי עסקים ובהן השקיעה החברה.
     
  3. במטרה לגבש אינפורמציה לצורכי דיווח לרשויות המס או למשקיעים.
     
  4. ככלי לביצוע הערכה של שווי השליטה - מאחר ומחירי מניות רגילות מבטאים את הערך השקלי הם אינם משקפים את שווי השליטה המוקנית לבעלי מניות בניהול החברה. מידע זה נחוץ לבעלי החברה בכדי לאמוד על שווי הפעילות המנוהלת על ידם.

הערכת שווי

סוגי הפעילויות העסקיות אשר לפניהן מומלץ לבצע הערכת שווי

1.    לצורך קבלת החלטה לגבי חלוקה או הקצאה של מניות החברה.

2.    לפני פעולות הקשורות בחברות אחרות ובהן: מיזוגים, רכישות והשתלטויות.

3.    בחברות ציבוריות אשר מתכננות ביצוע פעולת מימוש (Exit).

הערכת שווי הלכה למעשה

הכנה של הערכת שווי לחברה מצריכה גילוי הבנה ובקיאות בתחום מקצועי זה לצד היכרות עם הענף העסקי בו פועלת החברה.

נוכח האמור עוסקים בהערכת שווי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה:

רואי חשבון המבצעים גם ניתוח דוחות אמונים על הסקת המסקנות הרלוונטיות מתוך העובדות והנתונים המספריים. על בסיס שוויו המוערך של הארגון מאותרות מגמות פעילות והחברה בוחרת בכיווני השקעה והתפתחות המתאימים עבורה. לצד רו"ח פועלים בתחום גם עורכי דין וכלכלנים.

בביצוע הערכת שווי לחברה משמשות מספר שיטות מרכזיות. חלקן פשוטות - מבוססות על אומדנים והערכות אותם מפיקים מנתוני הדוחות הכספיים ביחס לענף העסקי וחלקן מורכבות - מבוססות על תחזית שנתית, לרבות צפי של דוח רווח והפסד ותזרים מזומנים.

למידע נוסף: בדיקת כדאיות כלכלית

בחירת השיטה המתאימה עבור החברה תיעשה בהתאם לסוג החברה, היקף פעילותה, המטרה לשמה מבוצעת הערכת השווי ועוד.

לעיתים מוחלט על ביצוע הערכה בשילוב מספר שיטות יחד ואז נקבע השווי בשקלול תוצאות הבדיקות בשיטות השונות.

בין השיטות הנוהגות בתחום: שיטת היוון תזרימי מזומנים (D.C.F); שיטת המכפיל ושיטת השווי הנכסי.

לכל אחת מהשיטות נודעים יתרונות וחסרונות ובכדי להגיע לתוצאה ריאלית המשקפת נכונה את שווי הפעילות של החברה, חשוב לבחור בשיטה המתאימה.

קיראו גם על: בדיקת נאותות

אי הוודאות הכרוכה בהערכת שווי

הערכת שווי הינה מעצם טבעה בלתי מדויקת או מדעית. 

גורמים רבים משפיעים על תוצאות ההערכה ובהם: שיטת ההערכה שנבחרה - שיטות שונות צפויות להוביל לתוצאות שונות; זהות המעריך - אף במידה ונעשה שימוש באותה שיטה, מעריכים שונים צפויים להגיע לערכים בלתי זהים עקב הסתמכות על הערכות יסוד שונות המשפיעות באופן מהותי על התוצאות המתקבלות.

גורמים נוספים המשפיעים על מידת חוסר הוודאות בתוצאות ההערכה הינם: תחזיות פיננסיות, מרכיבי איכות שאינם ברי כימות, הנחת אומדנים שונים ועוד.

נוכח האמור, קביעת הערכת השווי תלויה במידה רבה בהערכות ההנהלה ובעלי החברה כמו גם בניסיונם ומידת מיומנותם של המעריכים.

לקריאה נוספת: ייצוג מול רשויות המס


תאריך: 08/06/2014 17:03
 
close