x דיווח על תקלה
תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר

תיקון לחוק הגנת השכר

תאריך: 05/01/2015 16:47

ביום 1.2.2009 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958. תיקון זה חולל שינוי דרמטי בהוראות החוק הישנות בשלושה נושאים מרכזיים:

1. החובה המוטלת על כל מעסיק לתת לכל עובד תלוש שכר הכולל פירוט מלא של כל זכויותיו.

2. החובה לבצע רישום מתועד של ימי העבודה ושעות העבודה המדויקות של כל עובד.

3. החובה לפרט באופן מלא את הניכויים השונים מהשכר.

בנוסף לכך, כולל התיקון החמרה משמעותית של הענישה על מעבדים ומנהלים שיפרו את הוראות החוק.

פירוט שעות העבודה

אחת ההוראות המשמעותיות ביותר בתיקון החדש, היא החובה לבצע רישום מדויק של שעות עבודה וימי העבודה של כל עובד מדי חודש ולציינם בתלוש המשכורת.

את הרישום יש לבצע באמצעים שיבטיחו את מהימנותו, כדוגמת אמצעים דיגיטליים, אלקטרוניים, מכאניים ובעת הצורך גם רישום ידני שייחתם על ידי העובד ויאושר על ידי מעבדיו.

עד לתיקון החוק, עובד שהגיש תביעה לגמול עבור שעות נוספות, נאלץ לשאת בנטל ההוכחה לשעות הנוספות שעבד ולמועדיהן המדויקים.

לאחר כניסת התיקון החדש לתוקף, השתנה נטל ההוכחה והועבר למעביד. מעתה מעביד שלא יערוך רישום מדויק ולא יציין בתלוש המשכורת את הימים והשעות שבהם עבד העובד, יתבקש להוכיח כי העובד לא עבד שעות נוספות.

מעביד שלא יישא בנטל ההוכחה, יהיה חייב בתשלום של החל מ-15 שעות עבודה נוספות בשבוע ועד 60 שעות בחודש לעובד. מסיבה זו, מומלץ ביותר להתקין שעון נוכחות ממוחשב בכל עסק, ולהקפיד שכל עובד יחתים את כרטיסו בתחילתו ובסיומו של יום העבודה. את תיעוד שעות העבודה של כל עובד מומלץ לשמור למשך שבע שנים לפחות.

ניכויים שונים משכר העבודה

התיקון החדש לחוק הגנת השכר החמיר את חובות המעסיק בנושא רשימת הניכויים המותרים משכרו של עובד. בתיקון החדש ישנה הקפדה יתרה בעיקר על נושא העברת סכומי הניכוי השונים אל יעדם, כדוגמת קופות גמל, רשויות המס השונות או כל גורם אחר.

קיראו בהרחבה על: תפקידו של חשב שכר

תלוש השכר

לפי התיקון החדש, ייאלץ כל מעביד לנהל פנקס שכר מסודר שיכלול רישום מדויק של תנאי שכרו של כל עובד, ולתת תלוש שכר מפורט לא יאוחר מה-9 לכל חודש עוקב.

תלוש השכר יכלול, בין השאר, את הפרטים הבאים:

ענישה

מעביד שלא ימלא אחר הוראות החוק או יפר אחת מהן צפוי לעונשים כבדים, כדוגמת קנס כספי העלול להגיע למיליון ש"ח ולעיתים גם 30 חודשי מאסר.

בנוסף לכך, לבית הדין לעבודה יש את הסמכות לקבוע פיצוי לעובד בכל הליך אזרחי על כל הפרה בתיקון לחוק ובכל סכום שייראה לנכון.

לקריאה נוספת: פיצויי פיטורין

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור