רואה חשבון ועוד - דוח רווח והפסד


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

דוח רווח והפסד


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

חלק גדול מהעבודה החשבונאית מתבצעת באמצעות דוחות כספיים עיתיים (כלומר, כאלו המוגשים כל פרק זמן קבוע). הדוחות הכספיים נכתבים במטרה לשקף עבור המעיין בהם את מצבו הכספי של העסק בסוף התקופה החשבונאית בה נכתב הדוח. הדוחות הכספיים משמשים גורמים שונים המעוניינים להכיר את מצב העסק, למשל בנקים או בעלי מניות.

דוח רווח והפסד הינו אחד מארבעת הדוחות הכספיים הבסיסיים (האחרים הם: מאזן החברה, דוח תזרים מזומנים ודוח שינויים בהון העצמי). חברות ציבוריות מחויבות לפרסם דוח זה מדי רבעון, ולהעבירו לרשויות.

דוח רווח והפסד - למה הוא נועד?

מטרתו של דוח רווח והפסד היא להסביר לקורא בו מהם מקורות ההכנסה הכספית של החברה ומה הייתה עלות הפקת ההכנסה.

בשורה התחתונה, דוח הרווח וההפסד מאפשר לבחון האם החברה הרוויחה כספים או שמא הפסידה אותם בפרק הזמן אותו מנתח הדוח.

דוח רווח והפסד נערך בהתאם לכללים ותקנות חשבונאיים הדרושים, בהתאם לאופיו של העסק. על הדוח לשקף את פירוט הפעילויות של העסק, כך שהוא יציג את כל סעיפי מקורות ההכנסה וההוצאה ולא רק את הסכומים הסופיים. הפירוט נועד לאפשר מעקב אחר ההתנהלות הכספית ולהבטיח שקיפות מרבית ככל האפשר בכל הנוגע לכספי העסק.

לקריאה נוספת: בדיקת כדאיות כלכלית

מבנה דוח רווח והפסד

ניתן לחלק את מבנה דוח רווח והפסד למספר חלקים נפרדים:

בסעיפיו הראשונים, מציג הדוח את הכנסות העסק ממכירת מוצרים או מתן שירותים ואת העלויות שהוציאה החברה על ייצור אותם מוצרים או מתן השירות (לרבות עלות חומרי הגלם, שכר עבודה לעובדי יצור, עולויות שונות הכרוכות בייצור או במתן שירותים) - הסכומים הגולמיים מחושבים באמצעות הפחתת עלויות הייצור של המוצרים מתוך ההכנסה שהתקבלה כתוצאה ממכירתם.

לדוגמא: אם עסק מסוים מכר תרופות כלשהן בסכום של 1000 ₪ לאחר שהשקיע בייצור אותן התרופות סכום של 400 ₪, הרי שהרווח הגולמי של העסק בתקופה זו הוא 600 ₪.

בשלב הבא, דוח הרווח וההפסד מציג את הרווח או ההפסד התפעולי של העסק. על מנת להגיע לכך, יש להחסיר מתוך הרווח או ההפסד הגולמיים את כל ההוצאות הנוספות הקשורות לתפעול השוטף של העסק.

הוצאות אלו יכולות לכלול, למשל, דמי שכירות, הוצאות פרסום ושיווק, הוצאות שכר לעובדים שונים (עובדי הנהלה או עובדים שאינם עוסקים ישירות בייצור או במתן שירותים) ועוד.

הרווח התפעולי מעמיד בפני קורא הדוח נתונים נוספים אודות מצבו הכספי של העסק מעבר לרווח הגולמי, משום שהוא כולל בתוכו הוצאות נוספות של העסק שאין להתעלם מהן.

לאחר שהוצגו הנתונים הנ"ל, עובר הדוח לעסוק בגורמים כלכליים שחורגים מעצם התפעול השוטף של העסק. על כן, השלב הבא בדוח עוסק בהוצאות ובהכנסות מימון נטו - עלות החוב הכספי של החברה וסכומי ריביות ששולמו לבנקים, נותני אשראי או תשלום ריבית לאגרות חוב.

קיראו בהרחבה על:
הלוואה בערבות המדינה

ריבית זו נחשבת להוצאת מימון, והיא מופיעה בסעיף זה בדוח. סעיף זה עשוי לכלול גם השפעות שונות של שינוי בשער החליפין, לרוב בחברות שעיקר עיסוקן הוא ייצוא או ייבוא.

סעיפים אלו עשויים להיראות שוליים עבור מי שאינו מצוי בנבכי העולם החשבונאי, אך למרות שהם אולי אינם מוחשים לעין – הם עשויים להוות נטל כלכלי משמעותי ולכן יש להציגם בבהירות בדוח.

בשלב זה, הרביעי במספר, מציג הדוח הוצאות והכנסות אחרות. הכוונה לכל ההוצאות וההכנסות שאינן קשורות ישירות לפעילות העסקית של החברה, פעילויות שהופסקו וסעיפים נוספים.

לקריאה נוספת: מהי הוצאה מוכרת?

לאחר שחישבנו כפי שהופיע לעיל את כל ההכנסות וההוצאות, אנו מקבלים את הרווח או ההפסד של העסק לפני גביית מיסים. לאחר שמורידים מסכום זה את כלל המיסים הנגבים על פי חוק, מתקבל הנתון הסופי: הרווח או ההפסד הנקי של העסק לפרק הזמן בו עוסק הדוח.

כאמור, הדוחות הכספיים מסייעים מאוד בהבנת מצבו הפיננסי של העסק. עם זאת, אין להסתמך על נתונים מקריים בדוח ללא להבין את ההקשר בו הם מופיעים.

ראשית, על המעיין בדוחות כספיים לוודא כי הוא מבין לאשורו את מבנה הדוח ואת סעיפיו השונים, ורק לאחר מכן ניתן לגשת לבחון את הנתונים השונים המופיעים בו.

קיראו בהרחבה על: מועדי דיווח למוסדות


תאריך: 28/09/2014 17:36
 
close