רואה חשבון ועוד - מיסוי בין לאומי


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

מיסוי בין לאומי - העולם ככפר גלובאלי


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

עם הפיכת העולם לכפר גלובאלי וקיום קשרי מסחר בזירה הבינלאומית, רווחת התופעה של הקמת חברות ועסקים, בעלי שלוחות במספר מדינות בעולם.

מצב דברים רצוי זה כרוך גם בתופעת לוואי של התחמקות מתשלום מס, המבוצעת במקביל לדרישה הלגיטימית להימנע מתשלום כפל מס.


במטרה להתמודד עם תופעת מיסוי גלובאלי, שמימדיה הולכים ומתרחבים ובמאמץ להילחם בנגע העלמות המס, הוקמה לפני כעשור היחידה למיסוי בינלאומי. יחידה זו פועלת באופן עצמאי באגף מס הכנסה ברשות המיסים - גוף ממשלתי, הכפוף למשרד האוצר ומונחה על ידו.

תפקידיה של היחידה למיסוי בינלאומי

מיסוי בין לאומיפועלה של היחידה משתרע על פיקוח ואכיפת תשלום מס כנדרש על ידי חברות, הפועלות בשוק הבינלאומי.

במסגרת תפקידיה אחראית היחידה על אכיפת אמנות מס, שישראל חתומה עליהן וכוללות סעיפים, המאפשרים חילופי מידע בהיקפים משתנים בין רשויות המיסים במדינות החתומות, במטרה לסייע בהתמודדות עם תופעת העלמות מס.

בפן זה אחראית היחידה לניהול קשר שוטף עם רשויות המס במדינות, עמן מקיימת ישראל קשרי עסקים ולקיחת חלק בהליכי ניסוח וכריתת אמנות אלה.

בראשית שנת 2003 נכנסה לתוקף רפורמת המס, במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה.

השינוי המרכזי, שהנהיגה הרפורמה, הינו החלת מיסוי על בסיס השיטה הפרסונאלית, במקום השיטה הטריטוריאלית, שנהגה קודם לכן.

המיקוד עבר ממקום הפקת ההכנסות (טריטוריה) לאדם, שייצר אותן (פרסונה), תוך מתן משקל לשאלת התושבות של איש העסקים.

בעקבות השינוי מתאפשר כיום מיסוי כלל הכנסותיו של ישראלי בעולם, לרבות אלה שהופקו בחו"ל, שעה, שתושבתו המרכזית הינה ישראל.
 
המהלך הוליד צורך בהרחבת ערוצי המידע, שמקבלת ישראל מרשויות המס בעולם, לצורך אימות והשוואת נתונים מול ההכנסות, המדווחות בדוח השנתי או הצהרת ההון, אותן מגיש הנישום.

קיראו בהרחבה על: היטלי סחר בישראל

הגופים שמיסוי בינלאומי רלוונטי לגביהם

הרפורמה במס מיסדה מספר קבוצות, שהיבט מיסוי בינלאומי חל בעניינן:

1. תושבי חוץ - גביית המס תבוצע כנהוג בתקופה שלפני הרפורמה, בגין הכנסות ממקורות ישראליים, על פי הכללים, הנוהגים בתחום.

2. תושבי ישראל - המיסוי הינו על כלל הכנסותיהם, ללא תלות במקור הפקתן - בישראל או בחו"ל וללא נפקות למקום קבלת ההכנסות. שורת מבחנים להגדרת תושבות חברה מנחה את המיסוי הפרסונאלי.

לצורך הכרה בחברה כישראלית וכפועל יוצא חיוב בתשלום מיסים בגין הכנסותיה לרשות המיסים, קובע החוק שני תנאים חלופיים: הראשון - התאגדות החברה בישראל, ללא תלות במקום ביצוע פעילותה; השני - ביצוע השליטה בפועל וניהול העסקים בישראל גם שעה שהחברה התאגדה בחו"ל.

לקריאה נוספת: מקלטי מס

כשנמצא, כי גיבוש המדיניות העסקית של החברה וקבלת החלטותיה האסטרטגיות בוצעו בארץ, תקום למדינה זכות מיסוי גם לגבי הכנסות, שיוצרו או הופקו בחו"ל.

לאחר בדיקת מבחני המשנה ידרוש פקיד השומה הישראלי הצגת מסמכי ההתאגדות של החברה, מידע אודות בעלי מניותיה, פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון, הסכמי ניהול, חוזים משמעותיים שנכרתו עם החברה, הסכמי התקשרות עם נותני שירותים, פרטי חשבון הבנק, ספרי חשבונות שמחזיקה החברה, ייפויי כוח ועוד.

3. חברת משלח יד זרה -  הרפורמה קבעה, כי תושב ישראל חייב במס בגין כלל הכנסותיו ממשלח יד, אשר הופקו בחו"ל. לצורך כך הוגדרה רשימת מקצועות, שיוכרו כאילו בוצעו בישראל למרות שבפועל בוצעו בחו"ל, על ידי חברה זרה וכנגד עמידה במספר תנאים, (לדוגמא, שהשליטה על החברה הזרה הינה בידי תושב ישראל). בין העיסוקים: רופאים, מתווכים, עורכי דין, רואה חשבון, צלם, אמן, טייס, מתכנת, חוקר ועוד.

קיראו על רישום חברה בחו"ל
.

4. חברה נשלטת זרה (חנ"ז, CFC) - בהתאם לרפורמה, רווחים, המופקים מהכנסות חברות, המצויות בשליטת תושב ישראל, שאופיין פאסיבי ולא חולקו לבעלי המניות, ייחשבו כשל בעלי השליטה הישראלים והמיסוי בגינן יהיה כאילו קיבלו דיבידנד. ההכרה בחברה כזרה תתבצע על בסיס עמידה במספר קריטריוני סף.

 כדאי לקרוא באתר על: החזרי מס הכנסה


תאריך: 27/08/2014 11:51
 
close