רואה חשבון ועוד - ניכוי מס במקור


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

ניכוי מס במקור - על מה ולמה?


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

חובת ניכוי מס במקור נקשרת לתחום גביית המס ומשמשת בידי רשות המיסים כאחד מאמצעי הגבייה המקובלים.

ביצוע הגבייה, בסמוך לאחר מועד קבלת ההכנסה, נועד לשרת שתי תכליות:

האחת - לשמש אמצעי לשיפור והטבת יכולת גביית המס מנישומים, המבוצעת על ידי שלטונות המס;  השניה -  מניעת הנישום מבעוד מועד מעשיית שימוש בכספי המס לצרכיו האישיים.

דבר החקיקה, אשר קובע את חובת ניכוי מס במקור, הינו צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז - 1977. מקור הצו הינו בסעיף 164 לפקודת מס הכנסה.

קיראו על הרפורמה במס.

תחולתה של חובת ניכוי מס במקור בישראל

היקף חלותה של החובה בארץ הינו רחב לעומת זה, הנהוג במדינות אחרות. בעוד שבחו"ל חלה החובה על נישומים, מקבלי שכר וכן משכורת בלבד, הורחב היקף תחולת החובה בישראל גם לגבי נישומים עצמאיים, המקבלים הכנסה ממקורות שונים ובמגוון מתכונות, תוך הסמכת שר האוצר להוסיף לרשימת ההכנסות, החייבות בביצוע ניכוי מס במקור.

כיום חלה החובה לגבי תשלומים עבור שירותים או נכסים, אשר לא קיימת לגביהם חובת ניכוי במקור, המעוגנת בצו מסוים. לדוגמה: שכר עבודה, שכר דירה, שירותים משרדיים ועוד.

החוק קובע החלת החובה על מספר גורמים במשק: מי שההכנסות מעסקיו עולות על סכום סף שנקבע;  גופים מסוימים ללא תלות בגובה הכנסותיהם וכן כל עוסק, המחויב בניהול ספרי חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה.

קיראו על הנהלת חשבונות.

גובה ניכוי מס במקור

שיעור הניכוי לגבי עוסק מורשה או חברה נקבע בהחלטת פקיד שומה ובמרבית המקרים עומד על אפס. לגבי עסק, שאינו מחזיק אישור על ניכוי מס במקור, ינוכה במעמד התשלום הסכום המירבי הקבוע למגזר העסקי, אליו הוא משתייך.

גובה הניכוי במקור מנכסים או שירותים הינו כ 30% או שיעור אחר, המצוין באישור מטעם פקיד השומה. השיעורים העדכניים מפורסמים באתר מס הכנסה.

ניכוי מס במקור נחשב למקדמת מס ולא לתשלום סופי, הנקבע בחישוב מס הכנסה שנתי.

אופן ביצוע הניכוי והדיווח לגביו

לצורך מימוש ייעודו של כלי זה יש לבצע את הניכוי באופן מיידי - במועד תשלום ההכנסה. חובת ניכוי מס במקור תיחשב כאילו התמלאה, שעה שבוצע ניכוי המס ונמסר לפקיד השומה בזמן, לרבות הגשת דו"ח רלוונטי.

דיווח על ניכוי מס במקור יועבר לרשויות המס במסגרת דו"ח שנתי, בגין שנת המס הקודמת, על פי המועדים הקבועים בחוק: דיווח על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה יוגש על גבי טופס 126 ודיווח על תשלומים אחרים יוגש באמצעות טופס 856.

את הדיווח ניתן לבצע באופן ידני, ממוכן או באמצעות דיווח מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים. כמו כן, רואה חשבון יכול לעזור בכך.

יתרונות המנגנון של ניכוי מס במקור

לניכוי מס במקור נודעים מספר יתרונות מרכזיים, ביניהם:

ביצוע הניכוי במועד תשלום ההכנסה; חישוב המס על ידי משלם ההכנסה ובכך הקלה על העומס, המוטל על רשויות המס בהיבט כוח אדם, שעות עבודה והקצאת משאבים תוך צמצום העלויות, הכרוכות בכך; העברה ישירה של המס לרשויות המס; יכולת אכיפה גבוהה וצמצום האפשרות לחמוק מתשלום המס - כלומר העלמת מס; גבייה יעילה, המבוצעת במועדה וללא עיכובים.

לקריאה נוספת: מקלטי מס

ענישה בגין הפרת חובת ניכוי מס במקור

פקודת מס הכנסה מפרטת את הסנקציות, שיחולו על מפר החובה. לפי סעיף 218 לפקודה, העונש בגין אי ניכוי מס במקור, שעה שהחובה חלה או קבלה ביודעין של הכנסה, אשר לא נוכה ממנה מס, הינו מאסר שנה או הטלת קנס, שגובהו פי שניים מסך הסכומים, שלא נוכו או הטלת שני העונשים במצטבר.

ברובד האזרחי  קובע סעיף 32א לפקודה עונש של אי הכרה בהוצאות עבור הנישום בגין תשלומים, שחלה לגביהם חובת ניכוי במקור אלא בהגשת דו"ח מתאים לפקיד השומה, המעיד על ביצוע הניכוי.

לקריאה נוספת: תפקידו של נציב מס הכנסה


תאריך: 05/06/2014 14:45
 
close