רואה חשבון ועוד - ניתוח דוחות כספיים


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

ניתוח דוחות כספיים - עונים על כל השאלות


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

ניתוח דוחות מתייחס לתחום אנליזה ועיבוד של נתוני דוחות כספיים-פיננסיים. במסגרת תהליך זה נערכת בחינה מקיפה ומדוקדקת של הדוחות הכספיים של ארגון עסקי במטרה לאתר את הגורמים מקדמי ההצלחה לצד הגורמים מעכבי ההצלחה בחברה.

טעמים לביצוע ניתוח דוחות כספיים

הדוחות הפיננסיים של ארגונים עסקיים מרכזים אינפורמציה מהותית, המאפשרת ניתוח מצבה הכלכלי של החברה.

מדובר בכלי אובייקטיבי, המציע קנה מידה אחיד לניתוח ומהווה מדד להשוואה בין התוצאות הפיננסיות של מגוון חברות.

לצד ניתוח הדוחות משמשים מגוון אמצעים נוספים, פנימיים או חיצוניים לארגון, במטרה לעמוד על הישגיו הפיננסיים, בהם: מצב השוק; מצב הענף העסקי הרלוונטי; נתח השוק, שתופסת החברה בענף ועוד.

אנשי המקצוע האמונים על עריכת דוחות כספיים

ניתוח דוחות כספיים מהווה ענף מיוחד בתחום ראיית חשבון. הדוחות נכתבים על ידי רואי חשבון מתמחים בתחום, אגב שימוש במונחים חשבונאיים, תוך עריכת השוואה על בסיס עקרונות ומדדים דומים.

כל רואה חשבון לומד לעשות כך כחלק מלימודי ראיית חשבון.

חרף הפן המקצועי נכתבים הדוחות בשפה בהירה ובאופן מובנה וכפועל יוצא הופכת קריאתם לנגישה וידידותית גם עבור הדיוטות בתחום.

במסגרת תפקידו נדרש רואה החשבון לברור את המוץ מן התבן, לאתר משגים והטיות בתוצאות הכספיות, כפי שמוצגות על ידי החברה מתוך אינטרסים מסוימים ולעמוד על מצבה הכלכלי של החברה לאשורו. זאת בכדי להעביר מידע שקוף ואותנטי לציבור אודות הסטאטוס הכלכלי העדכני של החברה.

קהל היעד של דוחות פיננסיים

קשת רחבה של גורמים מגלה עניין באינפורמציה, המתקבלת מניתוחם של דוחות פיננסיים, כאשר כל קבוצה מתעניינת בהיבט אחר, הנוגע לרווחיות הפירמה. בין אלה: משקיעים פוטנציאליים, לקוחות החברה, ספקי החברה, בנקים, נושים של החברה, עובדי החברה, מנהליה, חברות מתחרות בענף וכן רשויות המס.
   
אופן הניתוח

הניתוח מבוסס בעיקרו על התוצאות הכספיות של הארגון בעבר ומשמש כלי תומך ומסייע לצורך עמידה על מצבה הפיננסי של החברה.

המומחיות בתחום זה הינה חילוץ המשמעות הכלכלית מתוך הנתונים המספריים והעובדות היבשות.

באופן זה מתאפשרת הצבעה על מגמות וכיוונים שונים בפעילות החברה, הערכת חוסנה ויציבותה הכלכלית, מידת האפקטיביות של תפקודה, איתור צרכים של החברה, אופק התקדמות וכד'. כל אלה במטרה לשפר את הקיים ולהתפתח לכיוון שווקים חדשים.

למידע נוסף: בדיקת כדאיות כלכלית | דו"ח תזרים מזומנים | בדיקת נאותות

שיטות מקובלות לניתוח דוחות פיננסיים

בתחום ניתוח דוחות מקובלות שלוש שיטות עיקריות:
   
1. ניתוח אופקי - עומד על שינויים בביצועי החברה, המצביעים על מגמות הקטנה או הגדלה של נתונים בהשוואה לנתוני השנים שחלפו. הנתונים מוצגים ביחס לכל אחד מסעיפי דו"חות מאזן רווח והפסד במונחים שקליים ובאחוזים ומשקפים את ההשפעה, הצפויה על הסטאטוס הפיננסי ועל מידת הרווחיות של החברה בעתיד.

2. ניתוח אנכי - בשיטה זו מגובש מצג של כל אחד מהנתונים הכספיים בהשוואה לסך כל הנכסים של החברה (מאזן) או ביחס לסך כל מכירותיה (דוח רווח והפסד).

נתוני הנכסים ונתוני המכירות יופיעו באחוזים מתוך מאזן הנכסים או סך מכירות החברה, בהתאמה.

3. ניתוח יחסים פיננסיים - כלי ניתוח אפקטיבי ופשוט, המתחלק לשני סוגים: פנימי - בעיקר לצורכי ההנהלה, מתמקד בהיבט רווחי החברה ויעילותה הכלכלית; חיצוני - מיועד עבור נושי החברה וספקיה ומתמקד בהיבט יציבותה הכלכלית של החברה ומידת נזילותה.

שיטת ניתוח זו כוללת ארבע קבוצות עיקריות: יחסי נזילות, יחסי איתנות פיננסית, יחסי רווחיות ויחסי יעילות תפעולית.

ספרים מומלצים בתחום


לצורך הנגשת הנושא למי שאינו בקי בתחום, קיימת ספרות עזר נרחבת, המציעה כלים להבנת סעיפי הדוחות ושיטת הניתוח. להלן מספר ספרים שעשויים להיות לכם לעזר.

1.    ניתוח דו"חות כספיים, יאיר אינגבר, המכון לפריון העבודה והייצור, 1994.
2.    ניתוח דוחות פיננסיים, יעקב קמים ויאיר בהר, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 1997.
3.    ניתוח דוחות כספיים - הלכה למעשה, ד"ר תמיר לוי, הוצאת אקדמון.
4.    הבנת דוחות כספיים בעידן ה IFRS, רו"ח עזרא שמש.


תאריך: 11/11/2013 12:32
 
close