רואה חשבון ועוד - מאזן


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

מאזן החברה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

דוחות כספיים נועדו להעניק למעיין בהם תמונת מצב עדכנית ואמינה בכל הנוגע למצבו הכספי של העסק. דוח המאזן הינו אחד מארבעת הדוחות העיקריים, לצד דוח רווח והפסד, דוח תזרימי המזומנים של העסק ודוח השינויים בהונו העצמי של העסק.

כל חברה מחוייבת להכין דוחות כספיים לרבעון מאזן מידי שנה. לפי תקנות הרשות לניירות ערך, חברה הנסחרת בבורסה מחויבת להגיש דוחות כספיים כל רבעון (עד חודשיים מסיום הרבעון), וכן להגיש דוחות מקיפים ומסכמים בסיום כל שנה (עד שלושה חודשים מסיום השנה).

מהו מאזן החברה?

דוח המאזן מציג בפני המעיין בו תמונת מצב עדכנית של העסק, נכון לרגע חתימת הדוח. יש המדמים את דוח המאזן לתצלום רנטגן החודר למבנה הפנימי של העסק ומציג את מצבו הפיננסי לפרטיו.

דוח המאזן אמור להתחקות אחר כל שקל ושקל, כך שמתקבלת תמונה מדוקדקת אודות כל הנכסים וההתחייבויות הכספיות של העסק.

על מנת להבטיח את מהימנותו של הדוח, כל מאזן של חברה בע"מ צריך להיכתב על ידי רואה חשבון מוסמך ולעבור בקרה, בהתאם לדרישות רשויות המס והחוק.

לקריאה נוספת: שע''מ - יחידת המחשוב של רשות המיסים

המאזן עצמו מורכב משני טורים: טור ימני המציג את הנכסים הכספיים של העסק, ולמולו טור שמאלי המציג את ההתחייבויות וההון העצמי של העסק.

בכל טור מסודרים הסעיפים הכספיים השונים על פי סולם של נזילות, כאשר בראש מופיעים נכסים או התחייבויות נזילים יותר (כלומר, לטווח קצר) ובתחתית מופיעים נכסים או התחייבויות ברמת נזילות נמוכה יותר.

שני הטורים יהיו תמיד שווים זה לזה, כך שהדוח יהיה תמיד מאוזן.

איזון זה איננו מצביע על כך שהעסק מוציא אותו הסכום כמו שהוא מרוויח, אלא הוא נובע מכך שלכל פעולה כספית יש ביטוי כפול, אחד בכל טור – כך שעל פי מבנה הדוח מתחייב ששני הטורים יסתכמו לסכומים זהים.

מאזן - צד הנכסים

סעיפי טור הנכסים (הטור הימני):

רכוש שוטף

בסעיף זה נכללים נכסים המשמשים את העסק לפעילותו היומיומית כגון סכומי כסף במזומן, פיקדונות הניתנים לפדייה מהירה, חומרי גלם, מלאי מוצרים המצויים במחסני העסק ועתידים להימכר בקרוב, חובות שחייבים עסקים אחרים לעסק ועוד.

השקעות

נכסים כספיים שהעסק השקיע על מנת שישמשו אותו בעתיד.

רכוש קבוע

בסעיף זה נכללים הנכסים המשמשים את העסק ולא עתידים להימכר בתקופה הקרובה. הכוונה, למשל, לציוד המשרדי של העסק, הרכבים שהוא מחזיק עבור עובדיו, שטחי הנדל"ן בהם ממוקמים המשרדים והמפעלים ועוד.

רכוש אחר

סעיף זה מופיע רק לעיתים, והוא כולל נכסים אשר אינם מתאימים לאף אחד מהסעיפים הקודמים שצוינו מעלה. דוגמא לסוג כזה של רכוש עשויה להיות למשל פטנט המצוי בבעלות החברה ואשר יש לו ערך כספי משמעותי.

מאזן - צד ההתחייבויות

סעיפי טור ההתחייבויות וההון העצמי של העסק (הטור השמאלי):

התחייבויות שוטפות

הכוונה לחובות כספיים שעל העסק להחזיר תוך פרק זמן קצר, למשל אשראי בנקאי או אשראי ספקים הניתן לתקופה קצרה.

התחייבויות לזמן ארוך

בסעיף זה יופיעו החובות של העסק לתקופה ארוכה יותר מאלו שנכללו בסעיף הקודם, למשל אגרות חוב, הלוואות שניתנו לפרק זמן ארוך ועוד.

קירא על: הלוואת בערבות המדינה

הון עצמי

הסעיף האחרון הוא סעיף ההון העצמי של העסק, כלומר ההון ששייך לעסק ולא משועבד לשום גוף אחר. סכום זה מחולק לשניים: הון המניות והדיבידנד (רווח כספי של העסק שמיועד לחלוקה בין בעלי המניות).

קיראו בהרחבה על: בעלי מניות בחברה

מאזן - נספחים

כפי שהוצג מעלה, דוח המאזן נכתב על פי מסגרת קבועה ונוקשה. על כן, לעיתים רבות מצורפים לדוח נספחים המאפשרים לעסק להסביר ולפרט אודות חלק מהנתונים המופיעים בו.

כמו כן, החברות מציגות לצד הנתונים העדכניים של המאזן גם נתונים משנה שעברה, על מנת להקל על המעיין בדוח להשוות את נתוני העסק בהווה לנתונים מתקופות קודמות.

לדוח המאזן מספר שימושים. ראשית, הוא משמש את רשויות המס בבואן לקבוע מהם המיסים שייגבו מהעסק. כמו כן, המאזן משמש גורמים חיצוניים המעוניינים להתרשם ממצבו הפיננסי של העסק (למשל, משקיעים של העסק או משקיעים פוטנציאליים, המעוניינים לבחון את חוסנו הכלכלי).

הכנת המאזן משרתת גם את בעלי העסק, משום שבתהליך איסוף הנתונים לדוח עשויים להתגלות אי-סדרים כספיים.
דוח המאזן הינו חלק בלתי נפרד מהעבודה החשבונאית השוטפת והבסיסית, ולכן חשוב להכיר את מבנהו על סעיפיו השונים.

הקריאה בדוח דורשת אמנם ידע בסיסי, אך זה איננו מחוץ להישג ידו של המתעניין בתחום. במחיר השקעה לא מרובה בלימוד מבנה הדוח וסעיפיו, ניתן להשיג את הידע הנדרש על מנת לקרוא נכון את המאזנים ולהתחיל להבין באופן עצמאי את מצבן הכספי של חברות על פי דוחות המאזן שלהן.

לקריאה נוספת: קרן השתלמות - חסכון פטור ממס


תאריך: 29/09/2014 11:14
 
close