רואה חשבון ועוד - פירוק חברה


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

פירוק חברה


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

הליך פירוק חברה הוא מטבעו הליך מורכב יותר מהליך סגירת עסק. כדי לסגור חברה יש לפרק אותה ולחסלה, ולא קיימת כל אפשרות להקפיאה לזמן מסוים.

מבחינה משפטית ישנן מספר דרכים לפרק חברה: פירוק חברה מרצון, פירוק חברה על ידי בית משפט או פירוק חברה תחת פיקוח של בית משפט.

בעבר, לפי פקודת החברות, יכול היה רשם החברות למחוק חברות שונות שאינן פעילות. לרוב, נהוג היה למחוק ברשם החברות את החברות שלא הגישו דוחות שנתיים, שלא שילמו אגרות שנתיות, וחברות ללא נכסים וללא התחייבויות שביקשו להימחק מפנקס החברות.

לאחר כניסת התיקון לחוק החברות לתוקפו, בשנת 2000, בוטלה סמכותו של רשם החברות והיום רשומות בפנקס החברות חברות רבות שהפסיקו את פעילותן.

לפי החוק, רשאי רשם החברות להטיל קנס כספי, המתעדכן מדי שנה, על חברות שאינן מגישות דו"ח שנתי, אינן משלמות אגרות, ואינן מנהלות פנקסים סטטוטוריים, כדוגמת: רישום בעלי מניות, רישום דירקטורים, פרוטוקולים של האסיפות וכדומה. משנת 2003 החל רשם החברות לשלוח הודעות לחברות על הטלת עיצומים כספיים, בהתאם לפירוט החובות השונים שלהן.

לקריאה נוספת: ניסוח תקנון לחברה בע''מ

פירוק חברה מרצון

כל חברה יכולה לסיים את פעילותה העסקית ולהתפרק מרצון אם התקיימה אחת מהסיבות הבאות:

  • חלפה התקופה שנקבעה מראש לפעילותה העסקית
  • החברה החליטה על פירוק מרצון מסיבות שונות, כדוגמת היעדר רווחיות
  • החברה החליטה להתפרק בשל חובותיה וכאשר אין היא יכולה להמשיך בעסקיה

הליך פירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות כולל מספר שלבים:

הגשה של תצהיר לרשם החברות לפיו החברה מסוגלת לפרוע את כל חובותיה הקיימים בתוך שנה מיום תחילת הפירוק. התצהיר צריך להיות חתום על ידי מרבית הדירקטורים של החברה וכאשר ישנם שני דירקטורים בלבד, צריך התצהיר להיות של שניהם.

את תצהיר הדירקטורים יש להגיש לפני קיום אסיפת בעלי המניות בה יוחלט בפועל על פירוק החברה ועל מינוי מפרק, כדי שפירוק החברה לא יהפוך ל"פירוק חברה מרצון על ידי נושים".

לאחר קבלת התצהיר ברשם החברות, תרשם החברה בסטאטוס של "לקראת פירוק", ולחברי החברה תשלח הודעה על כינוס אסיפה כללית לשם קבלת החלטה על פירוק חברה מרצון. מטרתה של האסיפה תצוין בגוף ההודעה ותשלח כ-21 יום לפני המועד.

באסיפה תתקבל באופן רשמי החלטה על פירוק החברה מרצון וימונה מפרק לחברה. מפרק החברה חייב גם הוא להגיש הודעה לרשם החברות על מינויו כ-21 יום מתאריך המינוי.

לאחר ההודעה על הפירוק ועל מינוי מפרק, ישנה רשם החברות את סטאטוס החברה ל"חברה בפירוק מרצון".

המפרק יפעל לכינוס כל נכסי החברה, להסרת השעבודים הקיימים ולסילוק כל חובותיה, ויגיש דו"ח סופי לאסיפה הכללית של החברה. לאחר מכן, יעביר המפרק אישור של הדו"ח על ידי האסיפה לרשם החברות תוך שבעה ימים מיום קיום האסיפה הסופית של החברה.

למידע נוסף: רשות התאגידים

לאחר שיקבל הרשם את דו"ח מפרק החברה ואישור המפרק על כינוס האסיפה הסופית בהתאם לחוק, ימחק הרשם את החברה, ובתום שלושה חודשים מיום רישום הדו"ח תיחשב החברה כמפורקת.

לקריאה נוספת: בדיקת כדאיות כלכלית


תאריך: 05/01/2015 16:19
 
close