הכירו את רשות התאגידים במשרד המשפטים


רואה חשבון ועוד!

הבית הפיננסי שלך

 רואה חשבון ועוד
חוות דעת מקצועית בענייני ראיית חשבון:
שם מלא
מספר טלפון
פנייה לרואה חשבון >>

הכירו את רשות התאגידים


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

רשות התאגידים היא יחידה בתוך משרד המשפטים אשר הוקמה ב- 1 באוקטובר 2006. הרשות מאגדת שש יחידות רישום שהיו קיימות לפני כן במשרד, אשר עוסקות בפיקוח ואכיפה של חוקים שונים: רשם החברות, רשם השותפויות, רשם המשכונות, רשם העמותות, רשם ההקדשות ורשם המפלגות. הרשות מממנת את פעילותה מאגרות שונות שהיא מטילה על כל רישום או עיון במאגרי המידע שהיא מחזיקה.

מהן יחידות הרשות?

יחידות הרשות השונות, רושמות ומפקחות על הישויות החוקיות עליהן הן מופקדות וזאת מרגע הרשמתן ולכל משך קיומן. כמו כן רשות התאגידים מנגישה לציבור את המידע הרלוונטי על פי עקרון השקיפות.

רשם החברות
רשם החברות מנהל את רישומי החברות על פי חוק החברות, אחראי על רישום חברות חדשות, שינוי שם ושינוי מטרות חברה, רישום שיעבודים, סילוקם ועדכונם, מעקב אחרי תהליכים כגון חיסול חברות ומיזוגן.

לקריאה נוספת: רישום חברה בחו"ל

החברות מחויבות להגיש לרשם החברות דו"ח שנתי ולשלם אגרה שנתית ממנה ממומנת פעילות היחידה. חברות שלא עשו כן נתונות לסנקציות, שביניהן עיכוב רישומים שונים כדוגמת רישום שיעבודים הפוגע בפעילותן. כמו כן במאגר המידע של רשם החברות ניתן לקבל פרטים רבים על כל חברה, כולל שיעבודים.

רשם השותפויות
רשם השותפויות הינו בעל סמכויות לגבי שותפויות על פי פקודת השותפויות. אחראי על רישום של שותפויות, שינוי שם ושינוי התקנות שלהן, מפרסם מידע הנוגע לשינוי פרטים ושינוי מהות של שותפויות, ועוקב אחרי חוקיות תהליכים כמו פירוק שותפות והחייאת שותפות אשר פורקה.

רשם המשכונות
מישכון נכסים כערובה לפרעון החובות, על ידי בעלי חוב לטובת נושים, מתבצע על ידי רישומם אצל רשם המשכונות. הרישום הוא האסמכתא שיש לנושה בבואו לממש את המשכון וזאת במידה והחוב לא הוחזר.

מאגר המידע של רשם המשכונות פתוח לציבור ומאפשר לכל אדם המתכוון לרכוש נכס, לברר באם הנכס ממושכן. במאגר זה ניתן לקיים למשל, בדיקה של שיעבוד רכב.

שיעבוד ומשכון הן שתי דרכים לרשום נכס כערובה לפרעון חוב. הראשונה פתוחה רק לחברות ונרשמת אצל רשם החברות, מתוקף חוק החברות.

השניה פתוחה לכל אחד ומתבצעת אצל רשם המשכונות, מתוקף חוק המשכון. ייתכן שנכס יהיה משועבד אצל רשם החברות, ובמקביל ממושכן אצל רשם המשכונות.

רשם העמותות
רשם העמותות הינו בעל סמכויות לגבי עמותות, מכוח חוק העמותות. בין תפקידיו, רישום עמותות חדשות ועמותות קיימות, הגדרתן, יעודן ותקנותיהן.

כמו כן רשם העמותות מפקח על פירוק עמותות, שהוא אקט כפוי ומחיקתן שהוא אקט מרצון. בנוסף רשם העמותות מחזיק מאגר מידע נגיש לציבור, המכיל את כל העמותות הרשומות.

לקריאה נוספת: מלכ''ר - מוסד ללא כוונת רווח

על רשם העמותות לבדוק האם הכספים הניתנים לעמותה אכן משמשים במלואם להגשמת מטרותיה המוצהרות ולתת אישור של ניהול תקין לעמותות שעמדו בתנאים. האישור חיוני בין השאר לקבלת הקצבות ממשלתיות ועבודה עם משרדים ממשלתיים.

רשם ההקדשות
הקדש הינו נכס שהוקדש למטרה ציבורית מסויימת, לרוב במסגרת עזבון ומוחזק לשם כך על ידי נאמן. רשם ההקדשות רושם את ההקדשים בפנקס ההקדשות, מפקח על הנאמנים שאכן יפעילו את הנכס בהתאם למטרת ההקדש המקורית ומוציא להם אישור ניהול תקין.

רשם ההקדשות מטפל בחל"צים שהן חברות לתועלת הציבור, באותו האופן בו רשם העמותות מטפל בעמותות. חברה לתועלת הציבור מתקיימת מתוקף חוק החברות ובדומה לעמותה היא אינה למטרת רווח.

רשם המפלגות
רשם המפלגות רושם מפלגות ומפקח עליהן על פי חוק המפלגות. הוא מעורב בכל התהליכים הקשורים במפלגות, מהקמתן, דרך התנהלותן ועד לפירוקן. רשם המפלגות מקבל בקשות לרישום מפלגות ומפיץ אותן. ביכולתו לקבל או לדחות התנגדויות לרישום המפלגה.

הוא רושם את המפלגה בפנקס המפלגות ומודיע לגורמים רשמיים שונים ולציבור על הקמתה. כמו כן הוא מקיים רישום של התקנון, פרטי המפלגה ורשימת המועמדים ובודק את עמידת המפלגה בתקנון ופעם בשנה מקבל מהמפלגות את רישום נכסיהן והתחייבויותיהן הכספיות.

בין תפקידיו השונים, רשם המפלגות רשאי לדרוש שינוי שם של מפלגה ובמקרים אחרים הוא  מקבל הודעות על פירוק מפלגות.

לקריאה נוספת: מיזוג ורכישת חברה


תאריך: 10/09/2014 14:40
 
close